نمودار تغییرات شاخص های رشته ابنیه در مقایسه با تغییرات شاخص های فصل بیستم، کاشی و سرامیک کاری (سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۸)