نمودار تغییرات شاخص های رشته ابنیه در مقایسه با تغییرات شاخص های فصل بیست و دوم، کارهای سنگی با سنگ پلات (سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۸)