نمودار تغییرات شاخص های رشته ابنیه در مقایسه با تغییرات شاخص های فصل بیست و هشتم، حمل و نقل (سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۸)