نمودار تغییرات شاخص های رشته ابنیه در مقایسه با تغییرات شاخص های فصل بیست و نهم، کارهای دستمزدی (سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۸)