معرفی نماینده شرکتهای عضو در خصوص تهیه اقلام بهداشتی مبارزه با کرونا