تمدید اعتبار گواهینامه های صلاحیت پیمانکاری تا پایان مهرماه