ابلاغ دستورالعمل پرداخت تسهیلات به فعالیت ها و واحدهای کسب و کار بیمه نشده بیشتر آسیب دیده از کرونا توسط معاون اقتصادی رئیس جمهور