پیگیری مشکل شرکتهای صادرکننده خدمات فنی و مهندسی در سال ۹۷