نامه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به دکتر نهاوندیان در خصوص رفع مشکلات صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در سال ۹۷