نامه شرکت خمش با موضوع تقدیر از عوامل کارشناسی سندیکای شرکتهای ساختمانی