نامه سندیکا به دکتر جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در خصوص هزینه تنزیل اسناد اخزا سال ۹۷