فراخوان سندیکا جهت اعلام آمادگی پیمانکاران رتبه یک ابنیه خود برای معرفی به کشور سنگال