معرفی اعضای سندیکا دارای سابقه فعالیت در مناطق آزاد تجاری