نامه مشارکت اعضا در معرفی طرحهای برتر اجرایی بتنی خویش جهت معرفی به همایش بتن سالانه