نامه تقدیر از عملکرد و همکاری صمیمانه نظام فنی اجرایی و شورایعالی فنی در خصوص تصویب و ابلاغ شاخصهای قطعی تعدیل نیمسال اول ۹۹