معرفی اعضای توانمند جهت مشارکت در بازسازی مناطق قره‌باغ جمهوری آذربایجان