پاسخ سازمان برنامه به نامه سندیکا در خصوص تعیین شاخص مبنای تعدیل سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹