دعوت به حضور در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران-نوبت اول