قدردانی شرکت مهندسی ترانشه پل‌راه از اقدامات سندیکا