استعلام وضعیت فعالیت شرکتهای پیمانکاری در پیک چهارم کرونا