پاسخ وزارت بهداشت به استعلام سندیکای شرکتهای ساختمانی در خصوص نحوه فعالیت دفاتر مرکزی و پروژه های عمرانی شرکتهای پیمانکاری در پیک چهارم کرونا