ماهنامه پیام آبادگران شماره ۳۹۲ ویژه آذر و دی ۱۳۹۹