تغییر در حداقل شرایط اختصاصی و ظرفیت شرکتهای پیمانکاری