مجمع عمومی نوبت اول سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران