ارائه خدمات بانکی ویژه به شرکتهای عضو سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران