آگهی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سندیکا-نوبت دوم