تغییر مکان برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم