اعلام حق عضویت قطعی سال 1396 در سندیکای ساختمانی

اعلام حق عضویت قطعی سال ۱۳۹۶ در سندیکای ساختمانی