دیدار دکتر مظفری مدیر کل بازرسی کار و دبیر شورای عالی حفاظت فنی و آقای علیرضا خسروی رئیس اداره مشاغل سخت و زیان آور با اعضای هیات مدیره سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران