نامه تشکلهای بزرگ عمرانی به سازمان برنامه در خصوص شاخص تعدیل سه ماهه اول و دوم ۹۷