نامه شرکت کندوان پارس با موضوع عدم اجرای تصویب نامه هیات وزیران در خصوص اسناد تسویه خزانه