نامه شرکت گوهر رود با موضوع هزینه سامانه مناقصه الکترونیکی دولت