پاسخ بانک مرکزی به نامه سندیکا در خصوص تهاتر بدهی های بانکی پیمانکاران با اسناد تسویه خزانه