همیاری و مشارکت شرکت ارسا ساختمان در منطقه سولقان به سنگان در فروردین ۹۸