نامه شرکت ساختمانی پاوان با موضوع بازه زمانی حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی به سندیکا