اعتراض شرکت تضامنی عطاردیان و همکاران به عدم اجرای قانون در ادارات مالیات بر ارزش افزوده