تصویر نامه ابلاغ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور