پاسخ تامین اجتماعی به درخواست بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان لغایت ۲۹ اسفند ۹۶ که توسط سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران ارائه شد