اقدام کارشناسی سندیکا و سازمان ملی زمین و مسکن در تدوین قراردادهای مشارکت