شرایط اختصاصی برای دریافت گواهینامه پیمانکاری در سال ۱۳۹۷ – رشته نفت و گاز – آب – راه و ترابری – صنعت و معدن – نیرو