شرایط اختصاصی برای دریافت گواهینامه پیمانکاری در سال ۱۳۹۷ – رشته زمینی – کشاورزی – مرمت آثار باستانی