مجموعه پرسش و پاسخ د رارتباط با امور پیمانکاری – جلد دوم – فهرست بها