احداث مخزن ۵۰۰۰ مترمکعبی و ایستگاه پمپاژ و تأسیسات انتقال آب به شبکه شاهدشهر شرکت سد آب نیرو تونل