احداث پروژه بیمارستان ۱۰۰ تختوابی تأمین اجتماعی شهید غرضی شرکت سماسد