مهندس منوچهر ملکیانی فرد – اولین نشست اعضا با هیات مدیره سندیکا در سال ۹۸