مهندس علاالدین سادات باریکانی – اولین نشست اعضا با هیات مدیره سندیکا در سال ۹۸