دکتر ایرج گلابتونچی – اولین نشست اعضا با هیات مدیره سندیکا در سال ۹۸