مهندس سعید آبادی – اولین نشست اعضا با هیات مدیره سندیکا در سال ۹۸