مهندس محمود مصطفی زاده – اولین نشست اعضا با هیات مدیره سندیکا در سال ۹۸