بیمارستان ۲۴۰تختخوابی شهید باهنرکرمان . شرکت تحکیم فرجام تهران